Informatie vooraf en algemene voorwaarden De Standaard Shop

U bestelt bij Mediahuis NV, maatschappelijke zetel Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen, BTW/KBO 0439.849.666, tel.: 02/790 21 12 (elke werkdag tussen 8u -17u, op zaterdag tussen 8u – 12u), mail shop@standaard.be dat voor alle vragen, klachten e.d. uw aanspreekpunt is.

Om een bestelling te plaatsen, moet u meerderjarig zijn. Indien u nog minderjarig bent, mag u deze bestelling niet plaatsen. Dat moet dan gebeuren door uw ouders of uw wettelijke vertegenwoordiger.

Voor levering buiten België moet u ons vooraf contacteren.

Bij toepassing van Artikel VI.47, § 1 WER, onverminderd artikel VI.53, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te herroepen, en zonder andere kosten te moeten dragen dan die welke in artikel VI.50, § 2, en artikel VI.51 zijn vermeld.

Bij toepassing van artikel VI. 53 WER kan de consument het herroepingsrecht waarin artikel VI. 47 voorziet niet uitoefenen voor:
1° dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
2° de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
3° de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
4° de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
5° de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
6° de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
7° de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
8° overeenkomsten waarbij de consument de onderneming specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;
9° de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10° de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
11° overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
12° de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
13° de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest;
14° de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

Indien u voor de producten die u aankoopt over het herroepingsrecht beschikt, dan kan u binnen de veertien kalenderdagen na de dag van de levering beslissen het product toch niet aan te kopen en deze op uw kosten terug te sturen. Wij verzoeken u het gebruik van het herroepingsrecht binnen de 14 dagen te melden aan de klantendienst van Mediahuis. U moet de producten samen met de leverbon retourneren, binnen de 14 dagen nadat uw retour is meegedeeld. Mediahuis zal u terugbetalen binnen de 14 dagen na ontvangst en controle van de staat van alle producten. Indien uw geretourneerd product beschadigd of onvolledig is, kan Mediahuis van u een schadevergoeding eisen die overeenstemt met de werkelijke door Mediahuis NV geleden schade ingevolge de beschadiging van het product.


Voor de herroeping kan de consument gebruik maken van het modelformulier in bijlage 2 bij boek VI WER:
Deel ik (naam) u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (product) /levering van de volgende dienst (dienst) herroep.
Besteld op (datum) ontvangen op (datum).
Naam consument, adres consument(en), datum, handtekening van consument.

Dit modelformulier voor herroeping alleen invullen en verzenden als u de overeenkomst wilt herroepen:
Aan De Standaard Shop
Katwilgweg 2
2050 Antwerpen 

Naast dit herroepingsrecht zijn de hiernavolgende voorwaarden van toepassing op de bestelling die u via deze webshop zal plaatsen. Lees ze dus aandachtig vooraleer u hiermee akkoord te verklaren en doe dat telkens als u een nieuwe bestelling plaatst. Wij kunnen deze voorwaarden immers aanpassen en de nieuwe voorwaarden zullen van toepassing zijn op een nieuwe bestelling. Op de bestelling die u nu zal plaatsen, gelden de huidige voorwaarden. U kan de tekst hier afprinten of op de harde schijf van uw computer bewaren.
Mediahuis doet alles om correcte informatie te geven en de correcte prijzen te vermelden, maar kan fouten niet uitsluiten. Mediahuis heeft het recht fouten aan te passen, ook wanneer een bestelling al bevestigd zou zijn. In dat geval heeft u het recht te kiezen of u van de aankoop afziet dan wel of u deze bevestigt tegen de gecorrigeerde prijs of voorwaarde. Als u niet binnen de week laat weten dat u de aankoop bevestigt, mag Mediahuis ervan uitgaan dat u van de aankoop afziet.

De prijzen op de webshop worden vermeld in euro en zijn inclusief BTW, de Recupel- & Bebatbijdrage zijn inbegrepen, prijswijzigingen en tikfouten voorbehouden.

Niet in de prijs begrepen zijn toeslagen zoals de kosten van levering. Deze bijkomende kosten worden in elk geval uitdrukkelijk vermeld op het bestelformulier, dus voor u de bestelling doorgeeft. Lees dit goed na.

Kaartlezer/Digipas: Voor elke van onderstaande betalingsmogelijkheden heeft u een kaartlezer/digipas nodig. Gelieve deze bij de hand te houden.

Visa, MasterCard: Betalen met kredietkaart is veilig. Dit gebeurt via een SSL-beveiligde server die uw kredietkaartgegevens beveiligd verstuurt.
Bancontact, Mister Cash: Via bijna 90% van alle banken kunt u via Bancontact, nu Mister Cash, dankzij 3-D Secure, veilig online betalen. Op basis van uw kaartnummer, vervaldatum en uw digipas kan u de betaling voltooien.
Home Banking: Mediahuis biedt voor de klanten van KBC ook Home Banking aan. Na het bevestigen van uw bestelling wordt u automatisch naar de vertrouwde site van uw bank geleid waar u de betaling kan voltooien.

Mollie: Voor alle online betalingen werkt Mediahuis samen met Mollie, één van de marktleiders in Europa betreft online betalingsverkeer. Voor meer informatie over Mollie, surf naar www.mollie.com

Cadeaubon, Kortingscoupon: Het inwisselen van uw cadeaubon of kortingscoupon is heel eenvoudig. In de eerste stap van het bestelproces 'Uw winkelwagen' is een vakje voorzien waar u de code kan ingeven. Vervolgens moet u op het vakje 'Bevestigen' klikken. Het systeem controleert de code en verwerkt de cadeaubon automatisch

Het is mogelijk dat u toch nog een bevestiging heeft ontvangen van een product waarvan de voorraad uitgeput is. Het is ook mogelijk dat de levering door omstandigheden, waarvoor Mediahuis geen fout treft, vertraging oploopt. Indien Mediahuis niet levert binnen de afgesproken leveringstermijn of - wanneer geen leveringsdatum werd afgesproken - binnen de dertig dagen volgend op uw bestelling, heeft u het recht van de aankoop af te zien en terugbetaling te ontvangen, tenzij het product naar u onderweg is.

Als de levering toekomt, moet u deze onmiddellijk nakijken; zichtbare gebreken zoals beschadigingen moeten immers zo snel mogelijk worden gemeld aan Mediahuis, zoniet heeft u geen recht meer op enige vergoeding of tussenkomst. Multimedia- en/of elektroproducten zoals gps en dvd moeten onmiddellijk worden getest; als zou blijken dat zij niet werken, moet dat onmiddellijk worden gemeld.


In het geval van een gebrek aan overeenstemming in de zin van art. 1649ter B.W. dat aanwezig is bij levering en zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar, te rekenen vanaf de levering, en dat gemeld wordt binnen twee maanden vanaf de dag na deze waarop u het gebrek heeft vastgesteld en tenzij het gaat om een gebrek van geringe betekenis, of herstelling, vervanging of prijsvermindering buiten verhouding zijn, zal Mediahuis het geleverde product ofwel herstellen ofwel vervangen. Indien herstelling of vervanging niet mogelijk zijn, dan zal Mediahuis de prijs terugbetalen, rekening houdend met het gebruik dat u van het product heeft kunnen maken.
Mediahuis mag de aangekochte producten leveren via een door Mediahuis gekozen kanaal, zoals levering of verzending via de post.

Mediahuis kan nooit aansprakelijk gesteld worden, tenzij in geval van opzettelijke of grove fouten van haarzelf of van haar aangestelden of lasthebbers.
Indien een onderdeel van deze voorwaarden, die de overeenkomst tussen partijen uitmaken, om welke reden ook onwettig of nietig zou zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de overeenkomst, tenzij deze zonder dit nietige beding niet zou kunnen voortbestaan.

Elektronische mededelingen en back-ups kunnen als geldig bewijs worden gebruikt.
Op deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van internationale verdragen die zouden doorverwijzen naar een ander rechtstelsel en van internationale verdragen inzake internationale koopovereenkomsten.

De volgende stap in de bestelling is de aanvaarding van de voorwaarden. Daarna dient u het bestelformulier volledig en correct in te vullen. Voor de bestelling wordt geplaatst, krijgt u een overzicht en kan u nog correcties doorvoeren. In deze bevestiging vindt u een link naar de tekst van deze voorwaarden terug, die kan u dus nogmaals nalezen en ook afdrukken. Daarna wordt u gevraagd "bestelling bevestigen" en zal deze bij Mediahuis worden geplaatst. U kan deze bevestiging zelf afdrukken indien u dat wenst. Het contract is gesloten zodra wij een bevestigingsmail hebben verstuurd naar de mailbox die u heeft opgegeven.

> Algemene voorwaarden bewaren / afdrukken <

Een DSA Verantwoordelijke is aangesteld als centraal contactpunt met betrekking tot EU  Verordening 2022/2065 betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten (Digitale Diensten Verordening of “DSA”).  De communicatie moet worden gevoerd in het Nederlands.  De DSA Verantwoordelijke kan worden gecontacteerd via DSA-webshopcontact@Mediahuis.be

Om de kwaliteit van onze diensten te verzekeren, hanteren wij standaarden voor inhoud die door gebruikers wordt geplaatst op onze platformen (bv product reviews,…).  

 Wij behouden ons het recht voor om door gebruikers geplaatste inhoud te verwijderen van onze platformen wanneer deze niet in lijn is met de door ons gestelde standaarden en voorwaarden.  Na kennisgeving door gebruikers van de dienst of op eigen initiatief kunnen onze moderatoren overgaan tot het verwijderen van door gebruikers geplaatste inhoud telkens wanneer zij dit noodzakelijk achten.  

Verwijdering van door gebruikers geplaatste inhoud kan ondermeer op volgende gronden:

·         De geplaatste inhoud is te kort of bevat nauwelijks enige informatie

·         De geplaatste inhoud is in een niet-verstaanbare taal

·         De geplaatste  inhoud is aanstootgevend, discriminerend of anderszins nodeloos kwetsend

·         De geplaatste inhoud is onwettig

Indien u het niet eens bent met de beslissing om uw geplaatste inhoud te verwijderen dan kan u hierover contact opnemen met ons interne klachtenafhandelingssysteem.  U kan dit bereiken via DSA-webshopklachten@mediahuis.be .  Ons interne klachtenafhandelingssysteem zal deze klacht behandelen en rekening houdend met uw opmerkingen kunnen volgende beslissingen worden genomen:

·         De beslissing tot het verwijderen van uw advertentie inhoud wordt ongedaan gemaakt;

·         De beslissing tot het verwijderen van uw advertentie inhoud wordt gehandhaafd.

Deze beslissing na uw klacht is finaal voor wat ons betreft.  U heeft uiteraard het recht om deze beslissing vervolgens aan te vechten bij de gewone rechtbanken of via een procedure bij de  daartoe aangeduide buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsorganen.  

Indien u herhaaldelijk inhoud op ons platform plaatst die de voorwaarden en standaarden zoals hoger vermeld schendt of die manifest in strijd is met wettelijke bepalingen, dan behouden wij ons het recht voor om u tijdelijk toegang te ontzeggen tot ons platform voor een periode van twee weken of de toegang tot ons platform permanent af te sluiten.

Dit geldt ook ingeval u herhaaldelijk manifest ongegronde, foutieve klachten indient bij ons interne klachtenafhandelingssysteem.